Tłumik Crosman 22xx 17xx

Tłu­mik do pis­to­letów i kara­binków Cros­man o lufach śred­nicy 11 mm (wszys­tkie 22xx, 17xx)

Wyko­nany z alu­minium. Śred­nica 20 mm, dłu­gość 150 mm. Cena 160 zł. Mon­taż na trzy imbusy chowane w płaszczu tłu­mika (reg­u­lacja osiowości). Mal­owany na czarny mat. Pod­stawa mon­towana na stałe na lufie, w kom­ple­cie muszka wkrę­cana w pod­stawę i alu­min­iowa zaślepka, wkrę­cana zami­ast tłu­mika na podstawę. 

Tłu­mik waży zaled­wie 40 gram — nie odczuwa się zmi­any masy wiatrówki.

Kon­strukcja tłu­mika wyk­lucza uży­cie go w broni palnej.

Zawór strzałowy kartusza Hatsan/Ranger AT-44

Wia­trówka PCP tureck­iej firmy Hat­san, znana na naszym rynku również jako Ranger to kon­tynu­acja pro­dukcji ang­iel­skiego Web­leya, w koop­er­acji ze szwdzkim FX-​em. W efek­cie relaty­wnie tanio dosta­jemy całkiem przyz­woity pro­dukt finalny.

Jak wszys­tko na tym najpiękniejszym ze światów, nie ma róży bez kol­ców, i choć założe­nia są dobre, to pro­dukt, jaki naby­wamy, nie daje pełnej radości z użytkowa­nia, na dokładkę może dość szy­bko ule­gać awar­iom, wynika­ją­cym z niedo­pra­cow­a­nia szczegółów.

W moje ręce trafiła najbardziej wypa­siona wer­sja z łożem typu thumb­hole, i gni­az­dami na dodatkowe mag­a­zynki w nim. Przeład­owanie odbywa się automaty­cznie przy uży­ciu dźwigni, podob­nej do stosowanej w Air Arm­sie S 400. Niestety — przy strzale wszys­tko w niej dzwoniło, jak w sprężynowej chince z bazaru.

Na początek na warsz­tat trafił zawór kartusza.


Ładowany z boku kartusz CO2 do pistoletów

W trak­cie prac nad dos­tosowywaniem wia­trówek CO2 do nabi­ja­nia pęd­nika z dużej butli opra­cow­al­iśmy uni­w­er­salny kar­tusz, który pasuje bez żadnej ingerencji w kon­strukcję do więk­szości pis­to­letów wia­trówek i ASG, w których kap­sułę wkłąda się z boku lub tyłu ręko­jeści i dociska śrubą od dołu.

Kar­tusz jest prosty w budowie, jako pojem­nik na CO2 wyko­rzys­tuje pustą kap­sułę 12 g, w której ory­gi­nalne dno zastą­pi­ono uszczel­nionym na oringu dotoc­zonym korkiem stalowym z wkrę­conym weń zaworem zwrot­nym, wyko­nanym z kątowej kalamitki.

Napeł­ni­anie kar­tusza następuje stan­dar­d­owo przez podłącze­nie dużej butli przy uży­ciu stan­dar­d­owego wężyka od smarownicy.

Na zdję­ciu widoczny kar­tusz, powyżej kap­suła 12 g CO2 dla porów­na­nia.
 

I widok kar­tusza zamon­towanego w pis­tole­cie Beretta firmy Umarex.

Trochę wymiarów - wiatrówki

Dla chcą­cych samodziel­nie coś w swo­jej wia­trówce naprawić, czy prze­r­o­bić trochę wymi­arów serwisowych.

Uszczelki wia­trówki QB 7879AR2078/​AR2079

Oringi poli­ure­tanowe korka kar­tusza i uszcze­nie­nie zaworu w kar­tuszu: 14x2,5 mm
Zami­en­nie można zas­tosować np 14,3x2,4 mm. Mate­riał — najlepiej VITON, ale trzeba dora­biać. Można zas­tosować NBR o twar­dości 90 w skali Shore’a, ale trzeba się liczyć z tym, że będą puchły przy każdym demontażu.

Crosman 2240 i pochodne

Wia­trówki CO2, pro­dukowane przez amerykańską firmę Cros­man, są wdz­ięcznym mate­ri­ałem wyjś­ciowym do wszelkiego rodzaju tuningu, od wiz­ual­nego, przez prz­eróbki popraw­ia­jące sprawność sys­temu, aż po prz­eróbkę na PCP.

Ze względu na pros­totę kon­strukcji naprawa i tun­ing tych wia­trówek jest łatwa i przyjemna.

Klucz serwisowy do qubetek serii QB 78/79 i AR 2078/2079

Ser­wis wia­trówkowy wymaga odpowied­nich narzędzi pracy

Do każdego mod­elu wia­trówki trzeba sobie doro­bić spec­jal­isty­czne narzędzia serwisowe.

Jedną z najczęś­ciej tuningowanych rodzin wia­trówkowych są chińskie QB/​AR z fab­ryki Indus­try Brand. Mimo pozornej zewnętrznej różnorod­ności w środku zaw­ier­ają ten sam mech­a­nizm — zarówno zawór główny, jak i sys­tem zbi­jaka, czy spustu są toczka w toczkę identyczne.

Napełnianie kartusza wiatrówki CO2 z butli (gaśnicy)

Jak napełnić kar­tusz swo­jej wia­trówki płyn­nym dwut­lenkiem węgla CO2

Czyn­nikiem napędza­ją­cym nasze wia­trówki jest skro­plony gaz — dwut­lenek węgla. Zachowuje się jak każda ciecz — frakcja płynna w zbiorniku jest na dole, frakcja gazowa na górze. Zależy nam, by do kar­tusza wia­trówki dostał się w postaci płyn­nej, jeżeli napuścimy samego gazu, to nam się już w kar­tuszu ponownie nie skro­pli, i strza­łów będzie co najwyżej kilkanaście.

Kartusze na CO2 do wiatrówek - to się opłaca

Przeglą­da­jąc wia­trówkowe ser­wisy i fora inter­ne­towe można się natknąć na wiele opisów wyko­na­nia zasob­nika wielokrot­nego ładowa­nia dwut­lenkiem węgla, zwanego pop­u­larnie kar­tuszem wia­trówki. Część tych opisów pokazuje kar­tusze wia­trówek, wyko­nane przez ser­wisan­tów zgod­nie ze sztuką, zapro­jek­towane i wypro­dukowane w odpowied­nim reżimie tech­no­log­icznym, oraz z właś­ci­wych materiałów.

Przeróbka wiatrówki Drulov DU-10 na tankowanie z gaśnicy

Kole­jny przykład jak zaoszczędzić na strze­la­niu z wia­trówki — porada serwisowa

Na wiosen­nym zlocie w Mińsku Kuri­ereX przyszedł do mnie z niewielkim szarym kar­tuszem do wia­trówki i poprosił o nabi­cie go dwut­lenkiem węgla z butli. Niestety, dołąc­zona do kar­tusza prze­jś­ciówka nie pasowała do stan­dar­d­owego gwintu gaśnicy, więc nie pomogłem. Potem na Dni­ach Bło­nia okazało się, że była to dodatkowa butla do doład­owywa­nia wia­trówki — czeskiego pię­ciostrza­łowego pis­to­letu tar­c­zowego Drulov DU-​10. Dziś trafiła do mojego serwisu.

Wiatrówki Industry Brand QB-78, QB-79, AR 2078 i AR 2079

Wia­trówki z rodziny QB /​AR serii 7879 to wdz­ięczny mate­riał do tuningu. Ser­wis ich jest konieczny, ponieważ składane są wyjątkowo niech­lu­jnie. Po prze­jś­ciu przez ser­wis pokazują prawdziwą duszę.